Panaszkezelési Tajékoztató

FEVITA HUNGARY Zrt.

A FEVITA Hungary Zrt. fő célkitűzése a munkavállalók jogszabályi előírások szerinti foglalkoztatása. Azonban a legjobb szándék ellenére is előfordulhat, hogy a foglalkoztatás panaszra, észrevételre ad okot. Fontos célja társaságunknak, hogy ezek az esetek kivizsgálásra kerüljenek és megoldás szülessen. A tájékoztató alábbi pontjai a panaszkezelési folyamatot ismertetik, melynek jogszabályi alapja a” 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról”.

 

 1. A panasz/visszaélés bejelentésre jogosultak köre:

Bejelentő lehet az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Így panaszt, bejelentést tehet:

„a., a foglalkoztató által foglalkoztatott,
b., az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
c., a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
d.,az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
e., a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
f., a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
g., a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h., a foglalkoztatóval a d., e., vagy f., pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
i., az a személy, akinek a d., e., vagy f., pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.”

 

 1. A bejelentés köre:

Bejelenteni jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet.

 

 1. A panasz bejelentésének módjai:

A bejelentő panaszt tehet szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban:

 • a HR igazgatóságon
 • telefonon: munkanapokon 8 óra és 15:30 óra közötti időszakban a +3622512824, +3622512803 telefonszámokon,
 • postai úton a Zrt címére (8000 Székesfehérvár, Raktár út 1.) a HR igazgatóságnak címezve,
 • a panasz@fevita.hu e-mail címen,

A bejelentő jogosult meghatalmazott útján is eljárni, ilyen esetben a meghatalmazott köteles a bejelentő által adott a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt követelmények megfelelő meghatalmazást is csatolni.

 

 1. A panasz/bejelentés kivizsgálására jogosultak köre:

A bejelentések kivizsgálására a HR igazgató jogosult, aki egyénileg vagy – amennyiben az ügy témája olyan jellegű – 3 fős bizottságot létrehozva eljár a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint. A bizottságba nem vonható be a panasszal érintett terület vezetője. Amennyiben a HR feladatát, hatáskörét érintő bejelentés érkezik, úgy az elbírálásra a vezérigazgatóhelyettes jogosult, szükség esetén a bizottságot is ő állítja fel.

 

 1. Eljárás bejelentéskor:

A személyes vagy telefonos szóbeli bejelentésről a kivizsgálásra jogosult kötelezően jegyzőkönyvet vesz fel az 1. számú mellékletben megjelölt adattartalommal. A jegyzőkönyv egy példányát a rögzítő a bejelentőnek átadja. A jegyzőkönyvnek tartósnak és visszakereshetőnek kell lennie, valamint teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles a rögzítő készíteni.

Bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Írásbeli bejelentés esetén a kézhezvételtől számított 7 napon belül visszaigazolást kell küldeni a bejelentő részére a beérkezésről, melyben tájékoztatást kell nyújtani az eljárási és adatkezelési szabályokról.

Akár szóban, akár írásban történik a bejelentés a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kötelező kivizsgálni és annak eredményéről a bejelentőt tájékoztatni, a bejelentő által megjelölt formában és címen.

Különösen indokolt esetben a határidő maximum 3 hónapra hosszabbítható. Az alapos indokok ismertetésével a bejelentőt a hosszabbításról kötelező tájékoztatni.

A kivizsgálás során értékelni kell a körülmények helytállóságát és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, melyek alkalmasak a panasz/bejelentés orvoslására. Amennyiben indokolt, büntetőeljárást kell kezdeményezni.

Amennyiben az esettel kapcsolatos érdemi információkkal bíró tanúkat kell meghallgatni az ügyben, vagy abban az esetben, ha az ügybe bevonásra kerül az a személy, aki miatt panasszal éltek, kötelező az adatvédelmi szabályok mellett a betekintési lehetőséget biztosítani a résztvevőknek azzal, hogy a bejelentő természetes adatai nem ismerhetők meg, abba nem kaphatnak betekintést.

A vizsgálat lezárásáig, illetve a formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat, a foglalkoztató, más szervezeti egységgel vagy munkatárssal csak a vizsgálat miatt feltétlenül szükséges mértekig és esetben oszthatja meg.

A bejelentésben érintettet kötelező tájékoztatni a jogairól és a bejelentés részleteiről, kivéve, ha ez meghiúsítaná az eset kivizsgálását. A bejelentésben érintett részére biztosítani kell, hogy előadja a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját és kérhető tőle, hogy azokat bizonyítékkal támassza alá.

 

 1. A kivizsgálás mellőzése:

A kivizsgálás a jogszabályban nevezett esetekben mellőzhető, így különösen, ha

a., a bejelentő nem beazonosítható
b., nem jogosult személy volt a bejelentő (lásd jogosultak köre –tájékoztató 1.pontja)
c., ismételt, azonos tartalmú bejelentés azonos bejelentőtől

A kivizsgálás mellőzése esetén, az indok megjelölésével kötelező tájékoztatni a bejelentőt, amennyiben beazonosítható.

 

 1. A panaszok nyilvántartása:

A beérkezett panaszokról, bejelentésekről, valamint azok rendezéséről az eljárásra jogosult nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:

a., a panasz leírását,
b., a bejelentés benyújtásának időpontját,
c., az arra tett intézkedés leírását,
d., amennyiben elutasításra került az eset, az elutasítás indokát,
e., végrehajtásért felelős megjelölését és az előírt határidőt.

A tájékoztatóban ismertetett folyamatok a jogszabály által megjelölt időponttól, 2023.12.17. napjától lépnek hatályba.

Az eljárás teljes folyamatában, minden szakaszában cégünk a GDPR előírásai szerinti szabályokat maradéktalanul betartja.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információ

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Az "Elfogadás" gombra történő kattintással a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás